Villkor

Vi kan ändra denna cookiepolicy när som helst. Alla sådana ändringar kommer att bli bindande för dig vid din första användning av vår webbplats efter att ändringarna har gjorts. Du rekommenderas därför att kolla denna sida då och då.
Uppdaterad: 22 augusti 2022 (2022-08-22)

1. Bakgrund

Chartminds är en Internetbaserad tjänst som förmedlas till företag och privatpersoner via abonnemang (här nedan kallat ”Tjänsten”). Genom Tjänsten kan du få tillgång till kurser, utbildningar och annat innehåll via streaming. För aktuellinformation om Chartminds Utbildnings tillgängliga innehåll se hemsidan www.Chartminds.com (”Webbplatsen”).

2. Om Chartminds

Tjänsten tillhandahålls av Chartminds med säte i Stockholm (CMG AB) (”Chartminds”, ”Chartminds Group”, ''Chartminds.com''  ”Vi” eller ”Oss”) 

3. Användarvillkor

Dessa allmänna villkor (tillsammans med de dokument som häri refereras till) gäller och är rättsligt bindande för alla användare av Tjänsten. Du måste läsa och godta dessa villkor och regler innan du använder Tjänsten. Genom att använda Tjänsten anger du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att efterleva dem. Om du vid någon tidpunkt inte accepterar eller är oförmögen att efterleva de allmänna villkoren äger du inte rätt att använda Tjänsten. Dessa villkor kan i förekommande fall kallas för köp- eller användarvillkor och syftar då på tjänsten Allmänna villkor.

4. Användning av tjänsten

Du kan få åtkomst till Tjänsten genom:
 -att du som privatperson köper/tecknar  tjänsterna/abonnemangen 
- att du som företag köper/tecknar  tjänsterna/abonnemangen 

För att få åtkomst till Tjänsten måste du:
- Personer under 18 år bör endast använda denna webbplats under överinseende av en vuxen. Betalningsinformation måste tillhandahållas av eller med tillstånd av en vuxen;
- bekräfta att de person- eller företagsuppgifter som du angett vid registreringen är sanningsenliga och korrekta och att du skall meddela oss om dina uppgifter vid någon tidpunkt ändras;
- använda Tjänsten enbart för personligt bruk oaktat vem som har betalat för tjänsten. Tjänsten får inte under några omständigheter användas i något kommersiellt syfte.
- inte använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål och ej heller tillåta
någon annan att göra detta.

5. Ångerrätt 

Köp på Chartminds är bindande. Efter genomfört köp kan en återbetalning inte ske då du haft tillgång till kursutbudet.

6. Information enligt GDPR

Chartminds kommer att behandla dina personuppgifter. Det främsta syftet med detta är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som köpare av våra tjänster. Vi har som ambition att informera och underhålla dig som köpare samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade tjänster. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du skall få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss. Från och med den 25 Maj 2018 måste du som kund även ge oss ditt samtycke att behandla dina personuppgifter enligt vår Integritetspolicy.

7. Användning av uppgifter för marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden kan komma att användas av oss vid exempelvis direktmarknadsföring, som då kommer att skickas till din e-postadress, via SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss på hello@chartminds.com eller använda dig av svarsfunktionen i de epostmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig.

8. Hantering av lösenord och användarnamn

När du registrerar dig måste du ange ett användarnamn och ett lösenord. Du måste hålla information om lösenord och användarnamn konfidentiell och får inte ge den till någon tredje part. Användarnamn och lösenord får endast användas av dig och endast på en enhet i taget. Chartminds äger rätt att när som helst, med skäligt varsel, begära att du ändrar ditt lösenord. Du är medveten om att en sådan ändring kan förorsaka ett tillfälligt avbrott i din tillgång till Tjänsten. Om du misstänker att någon annan använder ditt användarnamn och/eller ditt lösenord måste du meddela oss omedelbart och ändra ditt lösenord. Om Chartminds  har anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet har avslöjats för eller på annat sätt missbrukats av en obehörig person har Chartminds rätt att omedelbart stänga av och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig eller att på något annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

9. Tillgänglighet

Vårt mål är att våra tjänster alltid ska fungera tillfredställande men www.chartminds.com levereras som den är och med den kvalitet den har. Chartminds garanterar en tillgänglighet om 97 %.

10. E-postmeddelanden

Information och meddelanden från Chartminds kommer att skickas till den epostadress som anges vid registreringen. Vid byte av e-postadress skall du utan dröjsmål uppdatera din profil på webbplatsen. Chartminds äger rätt att betrakta den senast angivna e-postadressen som korrekt kundadress.

11. Reklam och marknadsföring

Chartminds är inte en hemsida med reklaminnehåll. Användare av Tjänsten godkänner att utbildare berättar var de jobbar, vad de arbetar med, om böcker som de har skrivit, om produkter som de har tagit fram samt om sina erfarenheter. På samma sätt godkänner användare av Chartminds att filmerna innehåller sponsorer, varumärken, produkter, historier och reklamfilmer i syfte att förstärka eller förtydliga budskap. Användare av Tjänsten kan inte på något sätt anse att dessa produkter, budskap eller varumärken är otillbörlig marknadsföring.

12. Immateriella rättigheter och Upphovsrätt

Allt innehåll från Tjänsten är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av Tjänsten innehas eller har licensierats av Chartminds. Chartminds ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter endast för privat eller personligt bruk, ej för något kommersiellt ändamål. Du får använda din licens privat eller i din yrkesroll förutsatt att du inte:
 - kopierar, publicerar, reproducerar, hyr ut, postar, utsänder, distribuerar, skickar eller gör innehållet i Tjänsten tillgängligt för allmänheten eller auktoriserar någon annan person att göra detta;
 - laddar ned, vidarebefordrar eller delar med dig något av innehållet från Tjänsten, har åtkomst till innehållet från någon enhet som inte är registrerad av dig eller tar ut någon avgift för att titta på Tjänsten;
 - kringgår, modifierar, avlägsnar, härleder strukturen av eller rekonstruerar, skapar härledda produkter, tar isär, ändrar Tjänsten eller på annat sätt manipulerar någon säkerhetsfunktion eller kryptering eller annan teknologi eller programvara som utgör en del av Tjänsten.

Ingen äganderätt eller annan rätt i Tjänsten eller något av dess innehåll ges eller överförs på något annat sätt till dig. Brott mot dessa bestämmelser och immaterialrätten kommer alltid att anses som ett väsentligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Chartminds rätt att omedelbart stänga och/eller göra  Tjänsten otillgänglig för dig eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

De kurser och utbildningar samt det kursmaterial som tillhandahålls av oss eller utbildningsarrangörerna är upphovsrättsskyddat och får endast användas för överenskommet bruk. Det är förbjudet att, utan skriftligt tillstånd, dela, kopiera eller sprida Chartminds eller utbildningsarrangörernas material.

14. Säkerhet

Du får inte försöka kringgå Tjänstens säkerhetssystem eller försöka testa Tjänstens säkerhet.
Du får inte använda Tjänsten på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta, försämra eller inkräkta på andra användares användning av Tjänsten. Detta inkluderar att sända eller skicka material som innehåller programvaruvirus eller andra datakoder, filer eller program som har skapats för att skada, avbryta, förstöra eller begränsa funktionsdugligheten för någon datorprogramvara eller hårdvara eller utrustning som är direkt eller indirekt kopplad till Tjänsten.

Du får inte försöka skaffa otillåten tillgång till något datasystem, nätverk, innehåll eller information som utgör webbplatsen, Tjänsten eller det system Tjänsten är baserad på. Du får heller inte försöka få tillgång till material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig eller är möjlig att tillgå via Tjänsten.

Att bryta mot det nu sagda skall alltid anses som ett allvarligt brott mot dessa allmänna villkor, vilket ger Chartminds rätt att omedelbart stänga och/eller göra Tjänsten otillgänglig för dig som användare eller på annat sätt förhindra fortsatt otillåtet förfarande.

15. Skadeståndsskyldighet/Ersättningsskyldighet

Tjänsten erbjuds i befintligt skick och ”i mån av tillgänglighet” och vi ger inga garantier eller utfästelser beträffande korrektheten eller fullständigheten i innehåll, information, Tjänsten eller annat material som tillhandahålls på eller genom Tjänsten. I största möjliga utsträckning ger Chartminds ingen garanti eller utfästelse, uttrycklig eller implicit, beträffande Tjänstens funktion, kvalitet, användbarhet eller säkerhet. Chartminds, dess associerade företag, affiliate, tjänstemän, styrelsemedlemmar, anställda, talare, licensinnehavare eller tredje parter skall under inga omständigheter vara skadeståndsskyldiga för någon direkt, indirekt, tillfällig eller särskild skada eller följdskada som uppkommer på grund av användning eller oförmåga att använda Tjänsten eller någon tredjepartstjänst till vilken tillgång ges via webbplatsen eller Tjänsten. Ingenting i dessa regler begränsar vår skadeståndsskyldighet för dödsfall eller personskada förorsakad av vår vårdslöshet, bedrägeri eller av någon annan orsak som vi inte kan exkludera eller begränsa enligt lag.

Du samtycker till att ersätta och hålla Chartminds, dess dotterföretag, samarbetspartners och affilierade företag samt var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, talare, uppdragstagare, partners och anställda skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter

Innehållet i utbildningarna och kurserna är tänkt som allmän information och är inte avsedd att vara uttömmande eller tillräcklig som grund för Kunden och kursdeltagarna att fatta beslut i konkreta frågor etc., utan är endast ämnad att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. 

16. Sekretess

Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Du medger sådan behandling genom att använda webbplatsen eller Tjänsten.

17. Länkar från webbplatsen

Vid användning av webbplatsen kan den inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. Chartminds har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och tar inte på sig något ansvar för förlust eller skada som kan uppstå på grund av att du använder dem.

18. Länkar till denna webbplats

De som vill placera en länk till denna webbplats på andra webbplatser kan endast göra det till hemsidan för webbplatsen chartminds.getlearnworlds.com utan vårt tillstånd i förväg. Djuplänkning (d.v.s. länkar till specifika sidor på webbplatsen) kräver vårt uttryckliga skriftliga tillstånd. Om du vill veta mer, kontakta oss via e-post på hello@chartminds.com

19. Uppdatera villkor

Chartminds förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till de allmänna villkoren genom att ändra webbplatsen. Chartminds rekommenderar att du håller dig själv uppdaterad genom att regelbundet besöka webbplatsen. Vid varje väsentlig modifiering/tillägg som förminskar utbud eller funktionalitet kommer publiceras på webbplatsen. 

20. Fullständigt avtal

Dessa allmänna villkor tillsammans med Chartminds sekretesspolicy utgör hela överenskommelsen mellan dig och Chartminds och ersätter varje tidigare skriftlig eller muntlig överenskommelse beträffande innehållet i dessa överenskommelser. 

21. Force Majeure

Chartminds har inget skadeståndsansvar gentemot dig för brist på prestation eller otillgänglighet för eller fel på webbplatsen eller Tjänsten eller fördröjning i att efterleva dessa allmänna villkor där sådan brist på prestation eller otillgänglighet eller sådant fel orsakas av något som skäligen är bortom vår kontroll.

22. Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller omöjlig att verkställa skall denna bestämmelse inte på något sätt påverka, ogiltigförklara eller göra det omöjligt att verkställa övriga bestämmelser i detta avtal och tillämpningen av denna bestämmelse skall verkställas i den utsträckning lagen tillåter så nära som möjligt andemeningen i detta avtal.

23. Användning av våra tjänster

När du använder något system på webbplatsen bör du göra det i enlighet med följande regler. Underlåtenhet att följa dessa regler kan leda till att ditt konto stängs av:
- Du får inte använda obscent eller vulgärt språk;
- Du får inte skicka in innehåll som är olagligt eller på annat sätt stötande. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, innehåll som är kränkande, hotande, trakasserande, ärekränkande, ålderistiskt, sexistiskt eller rasistiskt;
- Du får inte skicka in innehåll som är avsett att främja eller uppmuntra till våld;
- Kommunikationen med oss görs på svenska eller engelska eftersom vi kanske inte kan svara på förfrågningar på andra språk;
- De sätt med vilka du identifierar dig får inte bryta mot dessa villkor eller tillämpliga lagar;
- Du får inte utge dig för andra personer, särskilt anställda och representanter för Chartminds eller våra affiliates; och
- Du får inte använda vårt system för obehörig masskommunikation som "spam" eller "skräppost".
- Du bekräftar att Chartminds förbehåller sig rätten att övervaka all kommunikation som görs till oss eller genom att använda vårt system.
- Du godkänner att Chartminds kan behålla kopior av all kommunikation som görs till oss eller genom att använda vårt system.
- Du godkänner att all information du skickar till oss via vårt system kan ändras av oss på något sätt och du avsäger dig härmed din rätt att bli identifierad som författare till sådan information. Eventuella begränsningar som du vill lägga på vår användning av sådan information måste meddelas oss i förväg och vi förbehåller oss rätten att avvisa sådana villkor och tillhörande information.

Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att alla allmänna beskrivningar av tjänster som är tillgängliga från Chartminds överensstämmer med de faktiska tjänster som kommer att tillhandahållas till dig, är vi inte ansvariga för eventuella variationer från dessa beskrivningar eftersom den exakta karaktären av tjänsterna kan variera beroende på dina individuella krav och omständigheter. Detta utesluter inte vårt ansvar för misstag på grund av vårdslöshet från vår sida och hänvisar endast till varianter av de korrekta tjänsterna, inte olika tjänster helt och hållet.

24. Tredje parts rättigheter

Ingenting i dessa villkor ska ge någon tredje part några rättigheter. Avtalet som skapas av dessa användarvillkor är mellan dig och Chartminds.

25. Tvist, domstol och tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) skall lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag. Om en tvist uppstår mellan Chartminds och användaren skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan skall tvisten bli föremål för Stockholms tingsrätt.